• واقعیت نسخه گنج
    نشانه های گنج

    واقعیت نسخه گنج

    واقعیت نسخه گنج واقعیت نسخه گنج   جایی می خواندم که نگارنده وجود نسخه گنج را حاصل توهم و خیال پردازی دانسته و آن را یک دروغ بزرگ پنداشته بود. واقعیت نسخه گنج برای اثبات گفتار و ادعای خویش نیز مطالبی ذکر کرده بود. که حقیقتا نقل آنها وقت خوانندگان را خواهد گرفت. طبق معمول گفتارهای پیشین از شما دوست عزیز استدعا می کنیم. با تعقل و تفکر و کمی تمرکز فرض کنید دو هزار سال پیش از این عضوی در یک شهر یا یک آبادی و یا یک اجتماع کوچ نشین بودید فرقی نمی کند. شغل و پیشه شما چه باشد می توانید خود را کشاورز و یا یک…