رمز گشایی علامت مار در دفینه

رمز گشایی علامت مار در دفینه

رمز گشایی علامت مار در دفینه

نکته های مهم نماد مار در گنج یابی

۱- نماد مار اگر بر روی تخته سنگی به صورت چنبره زده باشد، پول در زیر آن نماد مار می باشد.

۲- اگرنماد مار بر روی تخته سنگ دولا شده و به جلو نگاه کند، پول در دو جای مختلف می باشد.

۳- اگر دهان مار باز باشد، باید در پشت آن به دنبال دفینه بود و یا باید یک سوراخ وجود داشته باشد.

۴- اگر زبان مار بیرون باشد، و مار برجسته بوده و پشتش پولک داشته باشد، خطرناک بوده و پول تله دار می باشد.

۵- اگر دهان مار باز بوده و زبانش بیرون باشد،

به معنای خطر می باشد. بر روی پول زهر ریخته شده است،

یعنی با دست باز به آن دست نزنید. پول نیز در خود صخره می باشد.

اگر صخره را جستجو کردید و در جایی از آن صدای تو خالی آمد،

آن قسمت را با یک جسم سخت بشکنید و پول را بردارید.

۶- اگر نماد مار به صورت دایره شده باشد،

پول در خود سنگ می باشد.

یعنی در تخته سنگی که روی آن پیدا شده می باشد و یا در طرف جنوب تخته سنگ و در ۳ متری آن می باشد.

۷- در نماد های مار، اگر جهت های مختلف و متفاوت وجود داشته باشد،

این به همراه دفینه، مزار را نیز نماد می کند.

به این معنا می باشد که در این منطقه مزاری وجود دارد و داخل آن پول وجود دارد.

۸- اگر یک چشم نماد مار کور باشد ، در جهت نگاه چشم کور کاوش انجام دهید.

۹- اگر دهان مار بسته باشد مزار در خاک می باشد.

نکته های مهم نماد مار در گنج یابی

۱۰- نماد مار برجسته ایی که دهانش باز باشد ،

به ما دو جهت می دهد. یکی با منطق V،

بین قسمت عمیق دهان و قسمت انتهایی آن به صورت عمودی اندازه گیری شده،

و اگر به ازای هر سانتی متر آن یک قدم حرکت کنید،

سربار کوچکی خواهید دید. حالا، طول نماد مار اندازه گرفته شده، نتیجه به دست آمده را،

هر ۱ سانتی متر را یک قدم در نظر گرفته، در پشت یک نشانه می باشد که در آن پول وجود دارد.

۱۱- اگر مار زبان شاخه ای داشته باشد، غاری بسته و یا بعداً باز شده را نشان می دهد.

 

حتی بعضی مارها تومولوس ها را نشان می دهند.

زبان مار بیرون باشد، و در حدود ۳ سانتی متر باشد، در فاصله ۱۰۰ متری باید به دنبال پول بود.

زبانش بیرون نباشد، باید دمش اندازه گیری شده و حرکت کرد.

بین هر دو مار نشانه صلیب و یا ضربدر وجود داشته و مارها برجسته باشد، نمادگر دفینه خیلی بزرگی می باشد.

۱۲- اگر چه ممکن است بعضی نماد ها یادآور نشانه مار باشد،

ولی در حقیقت ماری به آن شکل نداریم. اگر به شکل مار نگاه کنیم،

متوجه خواهید شد که مار می باشد. در این صورت مار را به خوبی بررسی می کنید.

نماد مار راست می باشد یا پیچ خورده؟ زبانش بیرون می باشد؟در حال حرکت می باشد یا ایستاده؟

و یا بر روی یک تپه می رود؟ این گونه وضعیت ها را باید به خوبی بررسی کرد، و نظر نیز بر اساس آن داده می شود.

پول ماری که در حال حرکت می باشد به راحتی برداشته می شود،

اما پول ماری که ایستاده و چنبره زده، کمی سخت یافت می شود.

در این میان باید در مورد طرز زندگی و حرکت مارها اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید معنای اشکال را بیابید.

۱۳- مار خطرناک می باشد،

دهانش باز می باشد یا بسته

یعنی زبانش بیرون است یا نه، اگر دهانش باز باشد ،

طول گردن آن را اندازه بگیر و قدم بردار در اینجا باید به دنبال غار بود.

ولی اگر دهان نماد مار بسته باشد، یعنی باید به اندازه طول مار به عقب حرکت کرد.

پول و امانت این نشانه را باید در خاک پیدا کرد.

۱۴- اگرنماد مار پیچ داشته و در کنارش نماد قلب وجود داشته باشد،

باید به دنبال منطقه ایی خاکی به شکل قلب و یا به شکل سنگ بود.

۱۵- مار هر تعداد که پیچ خوردگی داشته باشد ،

به همان تعداد نشانه وجود دارد. ولی هر پیچش، جهت نگاهش ،

زبانش ، باز و یا بسته بودن دهانش، معنای متفاوتی دارد.

در جهت نگاه مار بستر دره وجود دارد؟ زبان نماد مار بیرون است؟ رویش پولک دارد؟ اگر هست پر پولک می باشد؟

قبل از هر چیزی طول مار را به خوبی اندازه گرفته،

 

اگر در پشت مار نشانه حفره کوچک و یا یک صلیب،

حکاکی بت بصورت کنده کاری شده و یا برجسته باشد،

که این نماد مشخص دفینه می باشد،

هر سانتی متر را در ۷۲ الی ۷۸ ضرب کرده، (میانگین) یعنی هر سانتی متر یک قدم، و در جهت نگاهش، حرکت کنید،

یا با تل سنگی و یا تل خاکی برخورد خواهید کرد که زیر آنها را کاوش کنید.

اگر در کنار دره باشد، در نقطه ایی که دره پیچ خورده می تواند در زیر تخته سنگ و یا گروهی از تخته سنگ باشد،

و یا در منطقه ایی که درختی عظیم و بزرگ وجود دارد باشد.

۱۶- اگر نماد مار پیچ خورده و سرش رو به بالا باشد،

در جهت سرش، باید در فاصله ی ۲۰۰ متری اطراف کاوش انجام شود،

باید به دنبال چشمه آب و امثال آن بود.

۱۷- اگر دم مار تا نوک تخته سنگ دراز شده و به صورت پیچ خورده باشد،

و نوک دم، با یک خط جدا شده باشد، به این معنا می باشد که پول در اتاقی در زیر تخته سنگ می باشد.

۱۸- باید به زیر محلی که مار از طرف پرندگان غارتگری مثل عقاب و یا شاهین شکار شده است، نگاه کرد.

هنگامی که پرنده ای مار را می گیرد، از بالا به پایین آن را رها می کند تا بمیرد.

باید از بالا به منطقه نگاه کرده، و به دنبال چیزی شبیه به نماد مار بود، اگر پیدا کردید،

احتمال دارد که در زیر آن چیزی باشد که شبیه به مار می باشد.

۱۹- رمزگشایی کردن مار کنده کاری شده خیلی سخت می باشد،

ولی خطرش کم می باشد.

برجسته ها خطر بیشتری دارند گازهای سمی و یا مواد شیمیایی و امثال این، ممکن است برای حفاظت از پول باشند.

نماد مار برجسته نشانه غار نمی باشد.

به معنای پول مزار و راههای اصلی است. ممکن است گاهاً به معنای پول نباشد.

۲۰- اگر نماد مار آبی کنار آب و یا درون آب بر روی تخته سنگ رسم شده باشد، به این معنا

می باشد که درون آب نیز امانتی دیگری وجود دارد.

نماد و نشان مار در گنج یابی

نشان مار در گنج یابی بر روی صخره به چند حالت است که در اینجا به تفسیر همه آنها میپردازیم

بصورت آماده برای حمله و نیش زدن حک شده

بصورت چمباتمه روی سنگ حک شده

در حال حرکت حک شده

همراه با علامت باشد

دومار به هم پیچیده باشند یا دومار میخواهند با هم مبارزه کنند

دومار در حال جفتگیری باشند

به سمت غار برود

همراه جوغن باشد

آثار و علایم مار

اگر بصورت آماده برای حمله نقش بسته شده باشد پس مطمئن باشید که این دفینه تله شیمیایی و

ریزشی دارد و اینکه دفینه زیر خود سنگ است

و اگر مار بصورت چمباتمه زده روی سنگ حک شده باشد یعنی دفینه زیر همان سنگ و نشانه است.
یا اگر مار در حرکت باشد یعنی اینکه مار نماد آخر نیست و در جهت حرکت مار باید به دنبال سنگی

باشید که شاخص است یعنی سنگی که تایید کننده است.آن سنگ باید همراه جوغن و یا شیار باشد

یا اینکه نسبت به سنگهای اطراف فرقی داشته باشد که دفینه زیر آن سنگ است

مار همراه جوغن گرد و یا مربع باشد بستگی به آن دارد که جوغنها در کجای حرکت مار هستند یعنی

اگر جوغن در راستای دم مار یا سر مار بود باید در همان راستا دنبال راهرو ویا تونل و یا غار پلمپ بود

بود جوغن گرد در کنار مار گاها به لانه مار هم تفسیر می شود

اگر بر روی صخره دومار به صورتی حک شده باشند که در حال مبارزه باشند

 

باید به دم یا دهان مارها نگاه کرد اگر دهان هر دو مار بسته یا باز بود و دُم یکی از مارها به گونه ای

اشاره وار پیچیده بود در همان راستای نوک دم دنبال سنگی شاخص باشید که دفینه زیر همان سنگ

است. اگر دمهای مار مانند هم بود ولی دهان یکی از مارها باز بود باید در راستای دهان باز مار سنگ

شاخص را پیدا کرد.که دفینه زیر همان سنگ است.

و نیز اگر دوماردر حال جفت گیری باشند شانس به شما روی آورده است و دفینه جواهرات میباشد

که در زیر همان سنگ می باشد.

گر مار بالای غار باشد و به سمت غار در حرکت باشد یعنی اینکه داخل غار دفینه است.
مارها حالت های مختلفی به خود می گیرند که هرکدام از آنها به نوعی تفسیر خاص خود را دارد

در اکثر دفینه های مار، اموال دفن شده زهر اگین و آلوده به سم می باشد.حتما از دستکش مرغوب

استفاده کنید

مار با جوغن در دفینه یابی

بر روی سنگی ماری را که زبانش بیرون بود یافتید و در قسمت سرش نیز یک کاسه وجود داشت

نشانه مار با جوغن معنی است که در جلوی دید مار یک چاهی وجود خواهد داشت و دقیقا در ته

دیواره چاه یک سنگ بزرگ یا ساروج که به منزله در ورودی استفاده شده وجود خواهد داشت که

در آن اتاقک دفینه ما خواهد بود.

رمز گشایی علامت مار در دفینه

در این قسمت باید در چاه مواظب تله مار باشیم چون دهان مار بیرون بوده و به تله اشاره می کند.

پس جوانب احتیاط یادمان نرود. مکان حفاری اشتباهی نیز در تصویر کاملا نمایان است پس دقت کنید

که اتاق دفینه در ته چاه با مواد ساروجی یا سنگ بزرگ نمایان می شود و در عمق ۵ – ۷ متری ارتفاع

این چاه می باشد ( بنا به شرایط منطقه نیز ارتفاع ممکن است بیشتر یا کمتر باشد ).

مار با جوغن در دفینه یابی

نشان فوق در طبیعت به وفور یافت می شود و تمامی کاوشگرانی که به این نشان رسیده اند راه

زیادی را برای آرزوی خود طی نموده اند اما رسیدن به این نشان به این معنی نیست که شما به

این گنج دسترسی پیدا کرده اید و هنوز شما راه زیادی را برای رسیدن به هدف خود یا همان آرزویتان

دارید. این نشان مار دفینه ای بر پر بار می باشد که باید رد شرق این چشمه ای وجود داشته باشد

اگر چشمه وجود داشت، دفینه زیر خود شکم مار است اما اگر نبود کار شما کمی سخت می شود

اما شما می توانید از کمک گرفتن یک کارشناس در محل کار خود راحت کنید.

 

 

کارشناسی نشانه های گنج

هیچ وقت به اثار های هنری و یا کتیبه ها یا سنگ نوشته ها یا هر شکل ،

اثری که به دست قدیمیان نوشته یا حجاری یا نجاری شده دست نزنید .

و این اثار ارزشمند ملی را تخریب نکنید .

۱ تخریب آثار ملی و فرهنگی تاریخ ایران عزیزمان ،

۲ این را مطمئن باشید که در هیچ جای ایران گنج در اغوش اثر قرار داده نشده است ،

نشانه ها همیشه علامت یکی مانده به نقطه ی اصلی یا چند تا مانده به نقطهی اصلی میباشند ،

هر اثری درونش گنج وجود ندارد ،

مواظب میراث ملی مان باشیم ،

 

 

 

خدمات شرکت فلزیاب خزر کاوش

1. تمامی محصولات شرکت فلزیاب خزر دارای گارانتی می باشد

  1. تمامی فلزیاب های این شرکت دارای خدمات پس از فروش می باشد از قبیل آموزش و رفع ایراد در اپراتوری

در کارکردن با دستگاه هم به صورت حضوری و تلفنی می باشد.

  1. مشاوره رایگان جهت خرید فلزیاب و آثار و علائم
  2. تهیه و ارسال فلزیاب و طلایاب طلایاب مورد نظر مشتری به تمامی نقاط  کشور در سریع ترین زمان ممکن.

 

فلزیاب خزر کاوش

خرید،فروش،تعمیر و ارتقاء انواع سیستم های فلزیاب،گنج یاب،معدن یاب و طلایاب با بهترین قیمت

و یک سال گارانتی شرکتی و 4 سال خدمات پس از فروش.

همراه با آموزش و تست در حضور مشتری

برای مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

09944391904

09368082916

فلزیاب 09918904146

فلزیاب 09368082916_ 09944391904

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *