10اثر باستانیِ پیش ازظهور اسلام

10اثر باستانیِ پیش ازظهور اسلام 10اثر باستانیِ پیش ازظهور اسلام 1سازه باستانی ساخته از سنگ در دوران هخامنشی بیشتر به خاطر آرامگاه کوروش کبیر شهرت دارد. در شمال شرقی استان فارس در دشت مرغاب واقع شده است. -2بقایایی از کاخ دروازه باغ پادشاهی و آرامگاه کمبوجیه در آن وجود دارد. این سایت در یونسکو به […]